Ochrana údajů

poskytované v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění („Zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Evropské komise č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení“) 

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Správcem osobních údajů je společnost PB Servisní, s.r.o., IČ: 08158231, se sídlem Václava Talicha 1807/14, 370 05 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28826 (dále jako „Správce“).
Kontaktní údaje Správce: www.pbservisni.cz, infolinka: +420 608 976 800, e-mail: petrik@pbservisni.cz

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ?
Osobní údaje Správce zpracovává bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů v rozsahu: - identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení/firma, datum narození, bydliště/sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo).

ÚČEL A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce může bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů zpracovávat výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům:

  1. plnění kupní smlouvy resp. smlouvy o dílo a jednání za účelem uzavření smlouvy;
  2. plnění povinností Správce vyplývajících z právních předpisů;
  3. ochrana práv a oprávněných zájmů Správce (zejména majetkových práv Správce).

Správce zpracovává se souhlasem zákazníka jako subjektu údajů osobní údaje zákazníka uvedené v souhlase za účelem:

  • pořizování fotografií zákazníka na akcích pořádaných Správcem či na odborných veletrzích a výstavách a zveřejňování fotografií zákazníka na webových stránkách a propagačních materiálech Správce;
  • uskutečňování marketingových činností, které zahrnují níže uvedené činnosti:
  1. Marketingové a propagační činnosti, tzn. zejména zasílání komerčních a/nebo propagačních informací a reklamních materiálů, zapojování do přímých prodejních činností nebo interaktivních komerčních komunikací týkajících se produktů, služeb nebo dalších činností, v listinné podobě, automatizovaném nebo elektronickém formátu a především prostřednictvím pošty nebo elektronické pošty, telefonicky (a jakýmkoli jiným elektronickým způsobem (např. internetové stránky, mobilní aplikace).
  2. Výzkumné aktivity např. průzkum spokojenosti zákazníků, marketingové výzkumy a průzkumy názorů zákazníků).

 

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci zákazníka jako smluvní strany, a tedy i uzavření příslušné smlouvy (např. kupní či o dílo).

JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS?
Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla Správce nebo e-mailem na adrese petrik@pbservisni.cz

TŘETÍ STRANY, KTERÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY
Osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce.
Dále mohou být osobní údaje poskytovány zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů v oblasti marketingu.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ
Osobní údaje mohou být předány do zemí Evropské unie.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje jsou Správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 10 let po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.
Doba zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu je uvedena v tomto souhlase.

JAKÁ MÁTE PRÁVA?
Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádáte-li o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, je Správce povinen Vám tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Zjistíte-li či se domníváte, že Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).
Dle Nařízení, tedy s účinností od 25. 5. 2018 máte zejména následující práva: Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: V případech stanovených Nařízením máte právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.

Právo vznést námitku: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo vznést u Správce námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy Správce jsou zejména případy ochrany práv a oprávněných zájmů Správce.

Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo získat Vaše osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno Nařízení.

Toto informační oznámení je umístěno na www.pbservisni.cz