Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „Občanský zákoník“ a “Obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě “MEZINAMIPILOTY prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.mezinamipiloty.cz (dále rovněž jen „Webové rozhraní“) provozovaném společností PB Servisní, s.r.o., se sídlem Václava Talicha 1807/14, 370 05 České Budějovice 3, IČ: 081 58 231 (DIČ: CZ08158231), zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28826 (dále jen „Prodávající“). Číslo účtu Prodávajícího je 1387682804/2700. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi PB Servisní s.r.o. (www.mezinamipiloty.cz) jakožto Prodávajícím na jedné straně a Kupujícím na straně druhé.

 2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele (jak jsou tito dále vymezeni v čl. 2 těchto Obchodních podmínek). Kupující odesláním objednávky a dále též potvrzením ve Webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky, a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. Obchodní podmínky včetně objednávky a potvrzení jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke Zboží nejpozději při jeho dodání Kupujícímu.

 3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v písemné Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

 4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy (za „Kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto Obchodních podmínek). Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dopředu dohodnou na jiném jazyce. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny ve Webovém rozhraní a v průběhu objednání Zboží je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí.

 5. Veškeré smluvní vztahy se řídí Obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené Občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto Obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

 

II. Vymezení pojmů

 1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím Webového rozhraní Zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

 2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 3. Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví Webové rozhraní. Kupující je také Uživatelem.

 4. Zbožím prodávaným prostřednictvím Webového rozhraní je kniha specifikovaná a zobrazovaná na Webovém rozhraní.

 

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

 1. V případě, že to Webové rozhraní umožňuje, Kupující provádí objednávání Zboží (dále jen „Objednávku“):

  • bez registrace ve Webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím Webového rozhraní (vyplněním objednávkového formuláře či jinak) nebo
  • prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním Objednávky na Kontaktní email Prodávajícího nebo
 2. Objednávka bez registrace (Objednávka učiněná jinak než z Uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednaného Zboží (případně číselné označení Zboží), počet kusů Zboží a osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

 3. Pokud to Webové rozhraní umožňuje, může Kupující na základě jím provedené registrace ve Webovém rozhraní přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání Zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Prodávající nenese odpovědnost za případné využití Uživatelského účtu třetími osobami, ať oprávněné či neoprávněné.

 4. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné Kupní smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek).

 5. Webové rozhraní obsahuje seznam Zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Uvedené ceny Zboží však nezahrnují ceny a náklady za související služby, tj. balení, dopravu nebo dodání Zboží Kupujícímu, ochranu zásilky, apodInformace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním Zboží obsahuje Webové rozhraní a Kupující má možnost se s nimi seznámit před podáním závazné Objednávky. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky (ledaže je ve Webovém rozhraní uvedeno výslovně jinak).

 6. Ceny prezentovaného Zboží a ceny za balení, dopravu a dodání či ochranu zásilky zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

 7. Možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně s Kupujícím písemně sjednaných podmínek je zachována.
 8. Prezentace Zboží umístěná ve Webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného Zboží. Nabídka označená jako „akční“ či „sleva“ nebo obsahující tyto výrazy platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve Webovém rozhraní nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky.

 9. Pro Objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné informace při emailové komunikaci) ve Webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o Zboží, způsobu platby, souvisejících službách, způsobu a ceně dopravy a identifikační údaje Kupujícího.

 10. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (dále jen „Potvrzení o obdržení objednávky“), a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce nebo v jeho Uživatelském účtu (v případě rozporů má přednost adresa v Objednávce; dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“), přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, Potvrzení o obdržení objednávky není samo o sobě přijetím (akceptací) Objednávky ve smyslu těchto Obchodních podmínek, tedy není uzavřením Kupní smlouvy.

 11. Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky nebo ověření totožnosti Kupujícího (například písemně, faxem či telefonicky). Není-li Objednávka nebo totožnost osoby Kupujícího Kupujícím na výzvu Prodávajícího řádně potvrzena, resp. ověřena, považuje se Objednávka za neplatnou a Kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat Zboží, je Prodávající oprávněn k Objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Prodávající oprávněn odmítnout (resp. k ní nepřihlížet) nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na Objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

 12. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. Kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí Objednávky (akceptací, dále jen „Přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny Zboží nebo převzetím objednaného Zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí Potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v Potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto Potvrzení následovat samostatně.

 13. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily podmínky Prodávajícího, tj. zejména Kupní smlouvu včetně Obchodních podmínek.

 14. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 15. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží uvedené v Objednávce a Kupující se zavazuje toto Zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží včetně souvisejících služeb uvedenou v Objednávce.

 16. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny Zboží ve Webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo již zasláno Přijetí objednávky podle těchto Obchodních podmínek.

 17. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u Zboží ve Webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. V takovém případě je Kupující o aktuální ceně Zboží informován v rekapitulaci objednávky či doručením Přijetí objednávky. Nesouhlasí-li Kupující s cenou Zboží, může svou Objednávku před odesláním Zboží kdykoliv zrušit  a zároveň Prodávající si vyhrazuje právo z tohoto důvodu odstoupit od již uzavřené Kupní smlouvy.

 18. Kupující může zrušit Objednávku dosud nepotvrzenou Prodávajícím emailovou zprávou na emailové adrese Prodávajícího. Všechny Objednávky přijaté Prodávajícím, to jest po odeslání Přijetí objednávky, jsou závazné. I závaznou Objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit. V případě, že nebude Objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojených s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením Objednávky.

   

IV. Platební a dodací podmínky

 1. Společně s kupní cenou Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením, dodáním a volitelně též ochranou zásilky resp. Zboží, jejichž výše je uvedená ve Webovém rozhraní a bude uvedená v Objednávce a v Přijetí objednávky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním Zboží (dále jen _Kupní cena“).

 2. Kupující má možnost zaplatit Kupní cenu za Zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve Webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:
  - v hotovosti při osobním odběru Zboží nebo při platbě na dobírku

  Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady Kupní ceny jsou uvedeny ve Webovém rozhraní, v Objednávce a budou uvedeny v Přijetí objednávky

 3. Způsob platby uvede Kupující v Objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby). Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

 4. Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na Kupní cenu Zboží nebo obdobnou platbu. V odůvodněných případech (především u Objednávek s celkovou cenou nad 5.000,- Kč) tak ale může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé Kupní ceny Zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

 5. V případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Zboží. 

 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Kupní ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Kupujícího do 15 dnů od převzetí Zboží.

 7. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku či hotovostní úhradě Kupní ceny při osobním odběru Zboží expeduje zpravidla do 1 až 2 pracovních dnů od přijetí Objednávky (resp. takové Zboží do 24 hodin od přijetí Objednávky vstupuje do expedičního procesu, který obvykle trvá 3-24 hodin). 

 8. Způsoby dodání Zboží jsou uvedeny ve Webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání Zboží bude zvolen Kupujícím v Objednávce a potvrzen Prodávajícím v Přijetí objednávky.

 9. Náklady na dodání Zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí Zboží včetně ceny případných souvisejících služeb jsou uvedeny ve Webovém rozhraní, budou uvedeny v Objednávce Kupujícího a v Přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. 

 10. V případě, že Kupující Zboží nepřevezme ani neodstoupí od Kupní smlouvy v souladu s těmito Obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním Zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše Kupní ceny, pokud je nižší než 500,- Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od Kupní smlouvy odstoupit.

 11. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

 12. Dodáním Zboží podle těchto Obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení Zboží Kupujícímu v souladu s Kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí převzít Zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat Zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí Zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka Zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

 13. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé Kupní ceny za Zboží (včetně nákladů na balení a dodání a souvisejících služeb), nikoli však dříve, než Zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je Zboží pro něj připraveno k převzetí).

 14. Ochranou zásilky se podle těchto Obchodních podmínek rozumí služba Prodávajícího, při jejímž objednání Kupujícím se Prodávající zavazuje pro případ, že dojde k poškození nebo ztrátě Zboží při přepravě bezodkladně poté, co se o takové újmě na Zboží prokazatelně dozví odeslat Kupujícímu nové Zboží (má-li takové Zboží na skladě, jinak bezodkladně po jeho naskladnění).

   

V. Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce knihy, pokud Kupující porušil jejich původní obal.

 2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí Zboží. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující využít pro oznámení odstoupení od smlouvy formulář poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího.

 3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy na Kontaktní adresu Prodávajícího.

 4. Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Kupujícím bude nekompletní, poškozeno, opotřebeno, znečištěno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny a nákladů na dodání Zboží.

 5. Kupující spolu s vráceným Zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, a dále písemné sdělení o odstoupení od Kupní smlouvy. Sdělení rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

 6. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení Zboží Kupujícím dle odst. 5.3 Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zdal-i vrácené Zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 7. Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu (včetně nákladů na dodání), kterou od něho na základě Kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal. Prodávající může vrátit Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem, ale jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 8. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

 9. Při zasílání je Kupující povinen Zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za Zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit Kupní cenu a náklady na dodání Zboží.

 10. Náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením Zboží na Kupní cenu a náklady na dodání Zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.

 11. Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě Kupní ceny (pokud Kupující žádný účet  do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

VI. Odpovědnost za vady a reklamační řád

 1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občanského zákoníku).

 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
  • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má Zboží takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

 4. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje doručení projevu vůle reklamovat a vytknutí vady Kupujícím u Prodávajícího, včetně uvedení požadavku na způsob vyřízení reklamace. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, stejně jako potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání nebo písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 5. Reklamační řád
 1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad Zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 2. U veškerého Zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je Spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady, a že se vady u spotřebního zboží (s výhradou popisu vad dle odst. 6.3 těchto Obchodních podmínek) nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.

 3. V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada Zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno jako Zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu Zboží, na přiměřenou slevu z Kupní ceny anebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od Kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

 5. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na Zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého Zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu.

 6. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • Emailem: obchod@pbservisni.cz (dále jen „Kontaktní email Prodávajícího“)
 • Písemně: PB Servisní s.r.o., Václava Talicha 1807/14, 370 05 České Budějovice 3 (dále jen: „Kontaktní adresa Prodávajícího“)
 • Osobně v sídle Prodávajícího
 • Pokud to Webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na Webovém rozhraní.
 • Při zasílání na dobírku je Kupující povinen Zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke Zboží je nutno přiložit doklad o jeho zakoupení či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
 1. Je-li vada na zboží, které Kupující u Prodávajícího reklamuje, odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

 2. Kupujícímu náleží úhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

 3. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a Zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím Zboží, popřípadě nedbalostí.

 4. Reklamuje-li Kupující u Prodávajícího vady na dodaném zboží, Prodávající není povinen reklamaci řešit dříve, než mu Kupující zboží k reklamaci předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu k reklamaci odeslal.

 5. V případě, že mezi Kupujícím a Prodávajícím dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
 6. Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz

  Web: adr.coi.cz

  Kupující může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na webové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely návštěvy Webového rozhraní a plnění z Kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu přístupného mimo jiné na Webovém rozhraní.

 

VIII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu přístupného mimo jiné na Webovém rozhraní.

 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webovém rozhraní možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

IX. EET

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

X. Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu nebo v Objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

 2. Zpráva je doručena:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují Spotřebiteli vyšší míru ochrany.

 2. V otázkách neupravených Kupní smlouvou (včetně Objednávky a jejího potvrzení v rámci Přijetí objednávky) a Obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve Webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z Webového rozhraní.

 3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání Webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webového rozhraní a užívat Webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním Objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.

 4. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na Zboží a bezpečnost Zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv Spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

 5. Obsah Webového rozhraní Prodávajícího, všechny na něm umístěné materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a obsah souvisejících tištěných médií (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení Webového rozhraní a těchto Obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na Webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

 6. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i například z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 7. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí Kupní smlouvy a Obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně Obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem).

 8. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku).

 9. Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače Kupujícího a Uživatelů Webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání Webového rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání Webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele Webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé Webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce Webového rozhraní. Používáním Webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 10. Znění Obchodních podmínek může Prodávající kdykoliv samostatně měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním Obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 11. V případě oprávněného dotazu k Obchodním podmínkám a Kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace v rozumně předpokládatelném rozsahu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2021.